Naam: Burgercode:

U bent niet ingelogd, en daarom wordt een vereenvoudigde versie van deze pagina getoond. Deze is bedoeld voor niet-Irespanen, zodat deze de wetten kunnen lezen alvorens te immigreren. Bent u reeds Irespaans staatsburger, log dan in om alle mogelijkheden te kunnen benutten.

Ingediend door Daan en aangenomen op 28-2-2008

Wet: De Grondwet

Inleiding

De Grondwet is de basis van heel Irespa, deze beschrijft de staatsinrichting en dergelijke. Iedere burger moet zich eraan houden.

De Koning en de President

1: Irespa heeft twee Staatshoofden: een Koning en een President. 2: De Koning is Daan Goedkoop. 3: De President wordt gekozen door het volk. 4: Een Staatshoofd kan verkiezingen uitschrijven. 5: De Koning is de Minister van het Koningshuis. De Grondwet valt onder dit ministerie. 6: De President is de Minister van Algemene Zaken.

Bekendmaking

1: In de artikelen 2, 3 en 4 verwijst het "besluit" naar een tekst, een stem of een besluit, waarvan de wet het indienen respectievelijk nemen ervan expliciet mogelijk maakt en/of gebiedt. 2: Ieder besluit dat via de website wordt ingediend, is rechtsgeldig. Het wordt gezien als zijnde gemaakt op het moment van indienen. 3: Ieder besluit dat, ondertekend door de auteur, overhandigd wordt aan de Koning, is rechtsgeldig vanaf het moment dat het in het bijzijn van de Koning aan een derde is getoond. Het wordt gezien als zijnde gemaakt respectievelijk geschreven op dit moment. 4: Ieder besluit dat niet volgens de artikelen 2 en/of 3 rechtsgeldig is, is niet rechtsgeldig.

Het Kabinet en het Parlement

1: Een Staatshoofd kan Ministers benoemen en ontslaan. 2: Deze Ministers kunnen wetten uitvaardigen. 3: Deze wetten treden na een week in werking, mits het Hooggerechtshof en het Parlement akkoord gaan. 4: Ieder Parlementslid kan een voorstel met Heel Slecht, Slecht, Matig, Redelijk, Goed en Uitmuntend beoordelen. Deze beoordelingen gelden als 1, 2, 4, 6, 8 respectievelijk 10. 5: Als een Parlementslid een voorstel beoordeelt, telt zijn beoordeling zo vaak mee als hij zetels in het Parlement heeft. 6: Een voorstel wordt aangenomen als de gemiddelde beoordeling 6 of hoger is. Bij een Grond- of Basiswetswijziging moet de beoordeling 8 of hoger zijn.

Het Hooggerechtshof

1: Irespa heeft een Hooggerechtshof, bestaande uit 3 Hoge Rechters. 2: De Staatshoofden kunnen na de verkiezingen in totaal drie Hoge Rechters benoemen. 3: Iedere wet kan worden aangeklaagd. In dat geval zal de standaardprocedure voor rechtszaken worden gevolgd, met als uitzondering dat de Minister die de wet heeft ingediend, de rol van aangeklaagde toebedeeld krijgt. De uitspraak is echter van toepassing op de wet zelf. Bij veroordeling is de enige toegestane straf het tot concept-wet maken van het voorstel. 4: Een wet kan niet worden aangenomen zolang er een rechtszaak over loopt. 5: Een wet kan na de standaardprocedure van punt 3 slechts worden aangenomen indien er tot vrijspraak besloten wordt.

Verkiezingen

1: Tot aan de eerste verkiezingen is de Koning tevens Interim-President. 2: Iedere burger kan altijd aangeven of hij/zij achter het kabinet staat. 3: Indien dit minder dan 50% van het volk wordt, komen er meteen verkiezingen. 4: Het Koningshuis publiceert een lijst met alle mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld. 5: Nu kunnen alle burgers een week lang hun stem uitbrengen op ťťn van de verkiesbaren, edoch niet op zichzelf. 6: Hierna wordt degene met de meeste stemmen President. 7: Bij gelijkspel beslist het lot, wie de President wordt. 8: Ook wordt direct na de verkiezingen het parlement benoemd. 9: De regeling voor de zetelverdeling wordt geregeld door de Verkiezingswet, behorende tot het Ministerie van Koningshuis. In het geval dat deze wet ontbreekt, krijgt een ieder zoveel zetels in het Parlement als het aantal stemmen dat op hem/haar is uitgebracht.

De Basiswet

1: De Basiswet is een wet van het ministerie van Algemene Zaken. 2: Alle andere wetten mogen niet in strijd zijn met de Basiswet. 3: De Basiswet kan niet worden verwijderd.

De Ministers

1: Er zijn de volgende ministers: het ministerie van Koningshuis, het ministerie van Algemene Zaken en de ministeries die door de Basiswet een functie toebedeeld krijgen. 2: De Koning en de President zijn minister op het Ministerie van Koningshuis respectievelijk op het Ministerie van Algemene Zaken. 3: Het Ministerie van Koningshuis mag het volgende: wetten uitvaardigen over het gebruik van de website, maar niet over de wetten die op de website staan; wetten uitvaardigen waar het Ministerie van Justitie in gebreke blijft; wetten uitvaardigen die in de Grondwet aan dit ministerie zijn toegewezen; aanvullende wetten met betrekking tot de immigratie en emigratie uitvaardigen. De wetten die met dit laatste bedoeld worden gelden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met wetten die door het Ministerie van Algemene Zaken zijn ingesteld. 4: De wetten die onder het Ministerie van Koningshuis of onder het Ministerie van Algemene Zaken vallen mogen enkel door de Koning respectievelijk de President worden gewijzigd.


Andere publicaties